Telefon: +386 5 7318 800
 

Prednostne naloge v šol. letu 2018/19 – predlog

Prednostne naloge v šol. letu 2018/19 so opredeljene za doseganje naslednjih ciljev:

–       dvig učnega uspeha učencev in rezultatov na NPZ,

–       dvig rezultatov na področju natečajev, tekmovanj v znanju, športu,

–       napredovanju učencev s SUT, posebnimi potrebami in nemotiviranih učencev,

–       povečanju medsebojne pomoči učencev,

–       zmanjševanju neopravičene odsotnosti od pouka pri posameznih učencih, ki so v lanskem letu pogosteje neopravičeno izostajali od pouka,

–       izboljšanju opravljanja domačih nalog in drugih obveznosti

 

 

NALOGA AKTIVNOSTI KOORDINATOR NOSILCI
DVIG ZNANJA

–       dvig učnega uspeha učencev in rezultatov na NPZ,

 

–       dvig rezultatov na področju natečajev, tekmovanj v znanju, športu,

 

–       izboljšanje opravljanja domačih nalog in drugih obveznosti

 

 

 

 

–       uporaba različnih metod poučevanja (raznovrstne did. igre, delo v tandemu, skupinah, praktično in raziskovalno delo, učenje izven učilnice, intervjuji, medpredmeto povezovanje, smiselna uporaba IKT pri pouku in drugih sodobnih oblikah dela, izdelava zloženk…

–       vključitev gibalnih aktivnosti v pouk (prenos znanja s seminarja J. Prgića in podobno),

–       konzultativne oz. tutorske ure z učenci

–       spodbujanje učencev za vključevanje v literarne in likovne natečaje

–       spodbujanje učencev za vključevanje v dodatni pouk in poglobljeno delo (učitelji posameznih predmetov),

 

 

psihologinja in pedagoginja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodje aktivov

 

ped. delavci šole

Promocija znanja kot vrednote

 

 

–       zbiranje in objavljanje naj dogodkov meseca« – likovnih, literarnih. del, tekmov. dosežkov, sem. nalog….

–       promocija primerov dobre prakse (razstave razrednih razis in proj. nalog, estetskih izdelkov

Napredovanje »vseh« učencev

 

–       jasna/natančna opredelitev minimalnih standardov znanja in izvedba prilagoditev za posamezne učence s SUT, posebnimi potrebami.. defektologinja

Izboljšanje učnih navad

 

–       izvajanje učnih delavnic – učenje učenja: splošno in na posameznih primerih izvesti razredne ure na temo, kako se učimo pedagoginja in psihologinja v sodelovanju z razredniki in sorazredniki
Povečanje je medsebojne učne pomoči razvijanje medsebojne solidarnosti in nudenja učne pomoči defektologinja

Prenos dobre pedagoške prakse medsebojne hospitacije (povezovanje po vertikali)

 

Sodelovanje v projektu medsebojnih hospitacij ravnateljica
SPODBUJANJE CELOSTNEGA RAZVOJA NADARJENIH

Skrbna priprava   individualiziranih programov za nadarjene učence

 

Obogatitvene programe za nadarjene učence načrtujemo na športnem, kulturno-umetniškem, naravoslovnem in družboslovnem področju psihologinja
VZGOJNO PODROČJE psihologinja
Zmanjševanje neopravičenega izostajanja od pouka –       Oblikovanje jasnih meja in pravil v odnosu do staršev, vstop v šolo, odhajanje iz  OPB, opravičevanje izostankov, komunikacija pri neopravljanju nalog
Učinkovitejše reševanje vzgojne, socialne problematike

–       Timsko delo razrednikov in sorazrednikov zlasti ob ob padcu uč. uspeha, izostajanju od pouka, zaznavanju raznih stisk učencev,

–       izvedba razrednih ur – vrednote (odnos do šolskih prostorov in imovine, medsebojna pomoč, krepitev pripadnosti skupini , šoli…..

 

Postopno izvajanje vzg. ukrepov ob kršitvah

–       izrabiti vse možne oblike vzg. ukrepanja pred izrekom vzg. opomina

 

Učinkovitejša izraba časa učencev v varstvu vozačev

oblikovanje jasnih pravil

priglasnica za vpis v VV

aktiv učiteljev VV
DUŠEVNO ZDRAVJE, GIBANJE, PREHRANA pomočnica ravnateljice

Sistematično delovanje na področju telesnega, duševnega, socialnega in okoljskega zdravja.

 

–       izvajanje ŠPO na zun. površinah (vsaj 30%)

 

Promoviranje   zdravega načina življenja pri učencih, starših in zaposlenih –       vključevanje čim večjega števila učencev, staršev in zaposlenih v športne, rekreativne dejavnosti..

učitelja ŠPO:

Borut Sila

Danijel Malnar

Spodbujanje uravnoteženega načina prehranjevanja

izvajanje naravoslovnih dejavnosti o pomenu lokalno pridelane hrane…

 

vodja prehrane

 

(Skupno 123 obiskov, današnjih obiskov 1)