Telefon: +386 5 7318 800
 

Za učence

Plan nastopov v tem šolskem letu


Vsebina Čas Izvajalci Organizator/mentor
Prvi šolski dan 1. 9. 2016 Učiteljice in učenci PŠ Senožeče Ada Škamperle in Nataša Adam
Predstavitev knjige “Vukuli riti v varžet” 23. 9. 2016 OPZ in Dramski k. Ada Škamperle in Nataša Adam (MePZ Senožeče)
Komemoracija oktober 2016 OPZ in Dramski k. Ada Škamperle in Nataša Adam (KS Senožeče)
Miklavževanje december 2016 OPZ in Dramski k. Ada Škamperle in Nataša Adam (Karitas)
Dedek Mraz v  Cimosu

december

2016

OPZ in Dramski k. Ada Škamperle in Nataša Adam (Cimos Senožeče)
Novoletna prireditev

december

2016

OPZ in Dramski k. Ada Škamperle in Nataša Adam
Božični koncert v Senožečah

december

2016

OPZ in Dramski k. Ada Škamperle in Nataša Adam (MePZ Senožeče)
Kulturni praznik

februar

2017

OPZ in Dramski k. Ada Škamperle in Nataša Adam
8. marec

marec

2017

OPZ in Dramski k. Ada Škamperle in Nataša Adam ( Dobrnič Senožeče)
Materinski dan

marec

2017

OPZ in Dramski k. Ada Škamperle in Nataša Adam (Vrtec Senožeče)
Dan šole

marec

2017

OPZ in Dramski k. Ada Škamperle in Nataša Adam
Krajevni praznik junij 2017 OPZ in Dramski k. Ada Škamperle in Nataša Adam (KS Senožeče)
Zaključni koncert junij 2017 OPZ in Dramski k. Ada Škamperle in Nataša Adam

Plan dnevov dejavnosti v tem šolskem letu


ŠPORTNI DNEVI

Raz. Tema Cilji Št. ur Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški

1–5.

 

JESENSKI KROS – navajajo se na pravilno razporeditev moči pri premagovanju dolgotrajnejšega napora, 5 september 2016 Ada Škamperle Razredničarke,učiteljica OPB /
1.–5. ZIMSKE RADOSTI NA SNEGU – pridobivajo in razvijajo spretnosti na snegu, 5 januar 2017 Ada Škamperle razredničarke, učiteljica OPB /

1., 3., 4., 5.

 

 POHOD

– razvijajo funkcionalne sposobnosti, vzdržljivost,

– navajajo se na hojo v skupini,

5 maj 2017 Ada Škamperle

razredničarke,

učiteljica OPB

/

1., 2., 3.,

 

TESTIRANJE ZA TVK – izvajajo naloge za testiranje fizičnih sposobnosti, 5 april 2017

Borut Sila

 

razredničarke /
1.–5. ŠALJIVA ŠPORTNA TEKMOVANJA

– navajajo se na upoštevanje

pravil iger,

– razvijajo gibalno-

ritmične sposobnosti,

5 junij 2017 Ada Škamperle

razredničarke,

učiteljica OPB

/
2. PLAVANJE – utrjujejo tehniko plavanja, 5 maj 2017 Andreja Trobec učiteljice /

4.

 

PLAVANJE IN POHOD NA ŠKOLJČIŠČE – utrjujejo tehniko plavanja in razvijajo funkcionalne sposobnosti 5 april 2017 Nataša Adam učiteljice, strokovni delavci na Debelem rtiču /
5. KOLESARJENJE

– vozijo se s kolesom po izpitni progi,

– izvajajo kolesarske izpite,

– spremljajo razglasitev rezultatov,

5 maj 2017 Danijel Malnar Nataša Adam

KULTURNI DNEVI

Raz. TEMA Cilji Št.ur Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški

1.–3.

 

OGLED FILMA V SEŽANI

“PTICE SELIVKE« IN OBISK KOSOVELOVE KNJIŽNICE

– razvijajo sposobnost gledanja, razumevanja in vrednotenja filmskega dela,

– ogledajo si knjižnične prostore in spoznajo njeno delovanje,

5  oktober 2016 Ada Škamperle

Kosovelov dom Sežana

 

Kosovelova knjižnica Sežana

vstopnina + prevoz

1.–3

 

RAJANJE Z DEDKOM MRAZOM

– recitirajo, pojejo, se veselijo, rajajo z dedkom Mrazom,

– ogledajo si predstavo,

5 december 2016 Ada Škamperle Md PM Sežana /
1. – 3. PODELITEV BRALNE ZNAČKE IN OGLED ŠKRATELJNOVE HIŠE

– razvijajo zmožnost doživljanja vsebin ob različnih književnih zvrsteh,

– ogledajo si staro tipično kraško arhitekturo,

– likovno in literarno poustvarjajo,

5 maj 2017 Ada Škamperle učiteljice stroški prevoza in vstopnine
1.–5.r. GLEDALIŠKA PREDSTAVA »lEGENDA O SREBRNI«

– izvedejo predstavo,

– razvijajo zmožnost poslušanja in aktivnega spremljanja gledališke predstave,

– zaznavajo in doživljajo

dogajalni prostor in

druge prvine

gledališkega dogodka,

5 marec 2017 Ada Škamperle učiteljice /
2. KULTURNE ZNAMENIT. PODČRTRTKA

–       ogledajo si lokalne znamenitosti,

–       spoznajo zgodovino kraja in lokalne legende,

5 junij 2017 Andreja Trobec
4., 5.

EKSKURZIJA V TRST

»PO POTEH SLOVENCEV« IN OBISK NARAVOSLOVNEGA MUZEJA

–          spoznavajo kulturne znamenitosti v Trstu in življenje zamejskih Slovencev,

–          gledajo si naravoslovni muzej,

5 oktober 2016 Danila Gerželj Vstopnina + prevoz
4., 5.r

HEJ, HOJ, MUZIKANT POSTOJ! –

LJUDSKE TEME V SLOVENSKI SIMFONIČNI GLASBI

(KONCERT)

GALLUSOVA DVORANA CANKARJEVEGA DOMA

–          spoznavajo glasbila simfoničnega orkestra,

–          s poslušanjem in gledanjem spoznavajo in razumejo glasbo,

–          razvijajo sposobnost gledanja, razumevanja in vrednotenja,

–          ogledajo si stari del mesta Ljubljane in doprsne kipe skladateljev ter ustanove povezane z glasbo ( filharmonija, opera)

5 7.3.2017 Danila Gerželj razredničarka vstopnina 5 € in stroški prevoza približno 10,00 €

NARAVOSLOVNI DNEVI

Raz Tema Cilji Št. ur Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški

1.–3.

 

GOZD JESENI

– prepoznavajo najpogostejše drevesne in grmovne vrste v okolici,

–  poznajo gozdni bonton in ga spoštujejo,

– razvijajo odgovoren odnos do žive in nežive narave,

5 oktober 2016 Milojka Uršič

učiteljice

gozdar, lovec

/
1., 3. TRAVNIK – spoznavajo rastline in živali na travniku ter njihove značilnosti, 5

junij

2017

Milojka Uršič učiteljice /

1. – 5.

 

SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE –

NOČ RAZISKOVALCEV

– uzaveščajo spoznanje o najpogostejših nevarnih boleznih in preprečevanju le-teh

– izvajajo dejavnosti v delavnicah na temo zdravja,

5 september 2016 Ada Škamperle

učiteljice, študenti Fakultete za vede o zdravju,

Izola

stroški prevoza

2. r.

 

JELENOV GREBEN – OLIMJE, ČOKOLADNICA

–  odkrivajo in spoznavajo gozdne in domače živali,

– spoznajo pomen odnosa človeka do živali,

– ogledajo si čokoladnico,

5 junij 2017 Andreja Trobec učitelji spremljevalci v šoli v naravi /
4. KORAK K MORJU

– prepoznavajo, spoznavajo, primerjajo in opazujejo rastlinstvo ter živalstvo morske obale in morja,

 

5 april 2017 Nataša Adam učitelji spremljevalci v šoli v naravi

4. in 5.

 

ŠKOCJANSKI ZATOK – spoznajo značilnosti mokrišč 5 junij 2017 Nataša Adam učiteljice PŠ
5.

JEDILNI LIST ZA ČLOVEKA

 

– primerjajo položaj človeka v prehranjevalnih verigah, če je lovec in nabiralec oz. poljedelec in živinorejec,

– poznajo najbolj značilne kulturne rastline in domače živali naših krajev,

– ugotovijo manjšo pestrost življenja na obdelovalnih površinah kot v prosti naravi,

– spoznavajo zdravo kulinariko domačega kraja

5 november 2016 Nataša Adam

Ksenija Krajšek Mahorčič

Anika Meden

Stroški kulinarične delavnice

TEHNIŠKI DNEVI

Raz. Tema Cilji Št. ur Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
4., 5. VARNO ZA VSE – usposabljajo se za pravilno in varno vedenje v prometnem okolju 5 28. 10. 2016 Mirjam Trampuž

Nataša Adam

 

/
4.

GIBANJE PO SKLENJENIH POTEH

 

– opazujejo sestavo in delovanje vozil,

– iz delov sestavljanke gradijo vozila,

– vrednotijo zgradbo in delovanje modela ali naprave in predlagajo izboljšave ter drugačne rešitve

5 november 2016 Nataša Adam /
1., 2., 3., 5. IZDELOVANJE IZ PAPIRJA

– spoznavajo in uporabljajo različne načine spajanja papirnih delov,

– navajajo se na smotrno uporabo gradiva,

5 december 2016 Ada Škamperle učiteljice /
1. – 5. NAŠ DOMAČI KRAJ – LEGENDA O SREBRNI – oblikovanje , postavitev scenskega prostora, kostumov, glasbe, plesa in dramskega besedila. 5

februar

2017

Ada Škamperle učiteljice /

1., 3.

 

IZDELEK IZ RAZLIČNIH MATERIALOV

– navajajo se na natančnost pri delu,

– urijo si ročne spretnosti

5 maj 2017 Milojka Uršič / /
4. ELEKTRARNA SOLKAN Spoznajo, kako deluje elektrarna in od kod dobimo elektriko. 5 Maj 2017 Nataša Adam Delavci v elektrarni prevoz
2., 4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE PROSTOROV IN ZUNANJIH POVRŠIN – oblikujejo stališča o pomembnih vidikih vsakdanjega skupnega življenja, ki temeljijo na pridobljenih spretnostnih preudarne in estetske izbire, upoštevanju namembnosti, varne uporabe in vzdrževanju materialov 5

april

2017

 

maj 2017

Nataša Adam

 

 

Andreja Trobec

učiteljice /
5. ZAKAJ PIHA VETER – IZDELOVANJE ZMAJA IN BALONA NA TOPEL ZRAK

– iz različnih materialov izdelajo zmaja in balon ter ju preizkusijo,

– vedo, da se zrak pri segrevanju razteza in redči, pri ohlajanju pa krči in zgošča

5 November 2016 Nataša Adam Stroški naravoslovne škatle

EKSKURZIJE

Senožeče 1.–3. ŠKOCJANSKI ZATOK – spoznavajo različne živali in njihovo življenjsko okolje, 5 junij 2017 Ada Škampe-rle zunanji sodelavec vodenje in prevoz