Telefon: +386 5 7318 800
 

Za učence

Plan nastopov v tem šolskem letu


Vsebina Čas Izvajalci Organizator/mentor
Komemoracija ob 1. novembru oktober 2016 dramski krožek, KS Vreme, ZB Sežana Jožica Ivančič
Novoletna prireditev december 2016 TKŠD Urbanščica, ZPM Sežana, dramski krožek TKŠD Urbanščica
Dan žena marec 2017 dramski krožek, TKŠD Urbanščica, KS Vreme PŠ Vreme
Moj domači kraj – dan šole 23. 3. 2017 učenci in učiteljice PŠ Vreme OŠ Divača
Spominski dan občine Divača – Kozjane maj 2017 dramski krožek Občina Divača

Plan dnevov dejavnosti v tem šolskem letu


ŠPORTNI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški
1.–5. Jesenski kros – razvijajo vztrajnost in tekmovalnost, premagujejo določeno razdaljo, spoštujejo pravila, 5 8. september 2016 Andreja Perhavec Čok razredniki /
1.–5. UŽIVAJMO V ZDRAVJU – Pohod na Kokoš – razvijajo pozitiven odnos do narave, premagujejo razdaljo, 5 30. september 2016 Jožica Ivančič Andreja P. Čok, Katja Kovačič /

1.–5.

 

IGRE NA SNEGU – razvijajo spretnosti v zimskih športih, 5 januar 2017 Katja Kovačič Andreja P. Čok, Jožica Ivančič /

4.,5.

 

Plavanje – utrjujejo tehniko plavanja, 5 maj 2017 Borut Sila Jožica Ivančič, Nataša Adam, Tanja Mljač /

1., 2., 3.

 

Testiranje za ŠVK – izvajajo naloge za ŠVK, 5 april 2017 Andreja Perhavec Čok Katja Kovačič /

1.-5.

 

Družabne igre – razvijajo spretnosti v različnih igrah, 5 zadnji šolski dan Jožica Ivančič Andreja P. Čok, Katja Kovačič /

KULTURNI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

 ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvi-deni stroški
1.–5. Ogled filma V KD SEŽANA –       razvijajo sposobnost gledanja, razumevanja in vrednotenja filmskega dela, 5 oktober 2016 Barbara Jazbec Jožica Ivančič, Katja Kovačič, Andreja P. Čok vstopnina + prevoz
1–5. LJUDSKE TEME V SLOVENSKI SIMFONIČNI GLASBI – LJUDSKI PLESI – CANKARJEV DOM LJUBLJANA –       razvijajo sposobnost gledanja, razumevanja in vrednotenja filmskega dela, 5 7. 3. 2017 Danila Grželj Jožica Ivančič, Katja Kovačič, Andreja P. Čok vstopnina + prevoz
1–5. Novoletna prireditev

– oblikujejo in

sodelujejo na

kulturni prireditvi,

5 december 2016 Katja Kovačič Jožica Ivančič, Andreja P. Čok /
1–3. OGLED SPOMINSKE SOBE DR. BOGOMIRJA MAGAJNE – razvijajo čut za ohranjanje kulturne dediščine, 5 november 2016 Andreja Perhavec Čok zunanji sodelavec Ivko Spetič, Katja Kovačič /

NARAVOSLOVNI DNEVI

Raz. Tema Cilji

Št.

 ur

Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvi-deni stroški
1.–3. NA TRAVNIKU

– opazujejo življenjski prostor in živa bitja,

 

5 maj 2017 Andreja P. Čok Katja Kovačič /
1.–5. MOJ DOMAČI KRAJ – spoznavajo kulturne, arhitekturne in etnološke značilnosti domačega kraja, 5 marec 2017 Katja Kovačič Jožica Ivančič, Andreja Perhavec Čok /
1.–5. BOTANIČNI PARK SEŽANA – spoznavajo naravna življenjska okolja in jih primerjajo, 5 junij 2017 Jožica Ivančič zunanji sodelavec, razredničarke prevoz in vstopnina
4.,5. ŠOLA V NARAVI – KORAK V MORJU

–  opazujejo življenjski prostor in živa bitja v morju,

 

5 maj 2017 Jožica Ivančič učitelji spremljevalci v šoli v naravi /

TEHNIŠKI DNEVI

Raz. Tema Cilji Št. ur Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvi-deni stroški
4., 5.

Varno za vse

 

– usposabljajo se za pravilno in varno vedenje v prometnem okolju 5 28. oktober 2016 Mirjam Trampuž Jumicar, PP Sežana, PU Koper, Medobčinsko redastvo, PGD Divača, Občina Divača Občina Divača
1.-5. IZDELEK IZ ODPADNEGA MATERIALA

– navajajo se na smotrno uporabo gradiva,

– presojajo uporabnost izdelka

5 marec 2017 Katja Kovačič Jožica Ivančič, Andreja P. Čok
1.–5. NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA – spoznavajo značilnosti kraške pokrajine; izvajajo eksperimente 5 april 2017 Jožica Ivančič Zunanji sodelavec, Katja Kovačič, Andreja P. Čok prevoz in vstopnina
4., 5. ŠOLA V NARAVI – Urejanje in pospravlja-nje bivalnih prostorov – urejajo bivalnih prostorov 5

maj

2017

Jožica Ivančič Nataša Adam, Tanja Mljač /
1.–3. SUHA GRADNJA

– navajajo se na smotrno uporabo gradiva,

– presojajo uporabnost izdelka

5 junij 2017 Andreja Perhavec Čok Katja Kovačič /

EKSKURZIJE

Vreme 1.– 5. Ekomuzej Pivških presihajočih jezer – spoznavajo naravna življenjska okolja in jih primerjajo, 5 maj 2016 Jožica Ivančič vstopnina + prevoz