1. SPLOŠNA PRAVILA:

  • Imamo dostojen, spoštljiv odnos do VSEH (vljudnost, strpnost, pozdravljanje, brez žaljivk, kletvic, negujemo prijateljske odnose, si izrekamo prijazne besede …).
  • Pogovarjamo se zmerno glasno, brez kričanja.
  • Učenci, zaposlene na šoli, vikamo od začetka šolanja naprej.
  • Pri pogovoru upoštevamo tudi druge (ne skačemo v besedo itd.).
  • Upoštevamo navodila strokovnih in drugih delavcev šole ter drugih izvajalcev programa dejavnosti.
  • Skrbimo za lastno varnost in varnost drugih (varna hoja, upoštevanje oznak, uporaba varoval, desno pravilo hoje …).
  • V primeru kakršnekoli nevarnosti, o tem takoj opozorimo učitelja ali drugega delavca šole ali izvajalca dejavnosti.
  • Na šoli se gibljemo umirjeno (brez lovljenja, prerivanja, tekanja, spotikanja …).
  • Torb ne mečemo po tleh, jih ne puščamo na stopnišču, razmetanih na hodniku VNP.
  • K pouku in drugim  dejavnostim prihajamo točno.
  • Do šolske in tuje lastnine imamo odgovoren odnos in pazimo, da se je ne uničuje.
  • Skrbimo za urejenost in čistočo šole in okolice.
  • Učenci smo dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrževanja in urejanja šole in njene okolice.
  • Vsak učenec pusti za seboj urejene sanitarije.
  • Predčasen  nujen odhod iz šole sporočimo razredniku ali nadomestnemu razredniku ali učitelju naslednje šol. ure (obisk v zdravstvenem domu …).
  • V šolo nosimo le šolske in druge dogovorjene stvari, ki so namenjene pouku in drugim dejavnostim.
  • V šolskih prostorih je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev. Prav tako je prepovedano prinašanje teh snovi v šolo, njeno okolico ali k dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov.
  • Kakršnakoli preprodaja predmetov je prepovedana.
  • V šolo je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z dovoljenjem vodstva šole in učitelja določenega predmeta kadar gre za živali, ki bodo »sodelovale« v vzgojno-izobraževalnemu procesu.
  • Dežurni učenec in reditelja vestno opravljajo svoje dolžnosti. Ostali učenci jih pri tem ne ovirajo.

1.1.  Ukrepi in prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov

 • V šolskih prostorih (to velja tudi med odmori, na dnevih dejavnosti, športnih dnevih, ekskurzijah …, je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov prepovedana. Če ima učenec mobilni telefon na vidnem mestu, oz. ga uporablja in ovira šolsko delo, mu ga učitelj začasno odvzame.
 • V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa predpostavlja, da ga ima učenec v šoli z vednostjo staršev.
 • Odvzeti mobilni telefon učitelj preda ravnateljici ali svetovalni delavki, kjer telefon lahko prevzamejo učenčevi starši. O odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov učitelj obvesti starše.
 • Strogo je prepovedana uporaba mobilnih telefonov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli.
 • Prav tako je v šoli strogo prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole).
 • Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli.
 • Učencem v šolskih prostorih ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov.
 • V šolo je prepovedano prinašanje predmetov, s katerimi ogrožamo svojo in varnost drugih učencev in delavcev šole (vžigalnik, ostri predmeti, verige …).

2. SPECIFIČNA PRAVILA:

2.1. V   UČILNICI

 • K uram prihajamo točno. Po zvonjenju se ne zadržujemo na hodnikih in v drugih delih šolske zgradbe.
 • Na začetku učne ure se učitelj in učenci pozdravimo. Tudi sicer je pozdravljanje del šolske kulture, kjer bomo pozorni na uporabo vljudnostnih izrazov in načinov, primernih situaciji.
 • Sodelujemo pri vseh oblikah pouka po svojih zmožnostih in s svojim vedenjem ne motimo in oviramo drugih pri izvajanju pouka ali dejavnosti.
 • Z dvigom roke pokažemo željo po vključitvi.
 • Reditelji sporočijo odsotnost sošolcev, brišejo tablo, pomagajo učitelju/učiteljici, po končani uri  uredijo učilnico in jo prezračijo.
 • Ob koncu pouka oz. posameznih dejavnostih (jutranje varstvo, krožek…) pospravimo svoje potrebščine in prostor zapustimo  urejen, po pozdravu skupno zapustimo učilnico;
 • Med poukom lahko zapustimo učilnico oziroma šolski prostor le z dovoljenjem učitelja.
 • Pouk mora potekati mirno pod vodstvom učitelja  in po razporedih v učilnicah kot določa urnik.
 • Med poukom velja disciplina, ki obsega: prisotnost na svojem prostoru, pripravljenost pripomočkov za pouk, poslušanje razlage, aktivno sodelovanje pri različnih oblikah pouka, pospravljanje za seboj po končanem delu in miren odhod iz razreda.
 • Dolžnosti učencev so, da k pouku redno prinašamo šolske potrebščine, napisane domače naloge, da si med poukom zapisujemo razlago ter poskrbimo za prepisano snov, če smo izostali od pouka zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov.
 • Med poukom ne žvečimo.

2.2. NA HODNIKIH IN V VEČNAMENSKEM PROSTORU

 • Med glavnim odmorom se zadržujemo na hodnikih oz. v VNP in na dogovorjenem prostoru (POD LIPO) (primerne vremenske razmere).
 • Med 5 minutnimi odmori smo na hodniku pred učilnico, kjer počakamo učitelja naslednje ure.

2.3.  V JEDILNICI IN UČILNICAH V ČASU PREHRANJEVANJA

 • Malicamo v učilnicah  oz.  v jedilnici šole in nikjer drugje.
 • Dežurni učenec pripelje malico iz kuhinje do učilnic, po zvonjenju 2. šol. ure jo reditelji prevzamejo malico in razdelijo.
 • V času malice do 9.30 ne zapuščamo učilnic.
 • Kdor ima svojo malico, malica v prostoru kjer malica njegov razred.
 • Tisti učenci, ki ne malicajo prav tako počakajo v prostoru,  kjer so njegovi sošolci, ki malicajo.
 • Kosilo pojemo v jedilnici.
 • V jedilnici so v času kosila le učenci, ki jedo.
 • Hrano uživamo sede, s primernim odnosom do hrane in pazljivim ravnanjem s posodo in  jedilnim priborom.
 • Kosovno hrano (sadje, čokoladica….), ki nam ostane,  pospravimo v torbo in odnesemo domov ali jo pustimo na pladnju.
 • Po malici/kosilu zapustimo prostor čist in urejen.
 • Odpadke sortiramo po navodilih.
 • Pladnje po malici odnesejo oz. odpeljejo reditelji v kuhinjo, pladnje po kosilu odnese in pospravi vsak sam.
 • Do osebja v kuhinji se spoštljivo vedemo.

2.4. V  KNJIŽNICI IN ČITALNICI

 • Sposodimo si knjige, beremo knjige ali revije, uporabljamo računalnik po predhodnem dogovoru s knjižničarjem, delamo domače naloge, igramo ponujene družabne igre.
 • Govorimo polglasno in ne motimo drugih obiskovalcev knjižnice.
 • S šolskimi učbeniki, knjigami in revijami pazljivo ravnamo (ne režemo, ne čečkamo, ne barvamo, ne podčrtujemo, ne trgamo…).
 • Upoštevamo šolski red knjižnice.

2.5. PRI IZVEDBI ŠPORTNE VZGOJE

 • Na uro ŠVZ počakamo učitelja/ učiteljico  v garderobi športne vzgoje oz. v učilnici.
 • V telovadnico vstopamo le v spremstvu učitelja.
 • Pri  pouku  ŠVZ smo v primerni športni opremi (športna oblačila in nedrseči šolski copati ali čisti športni copati samo za ŠVZ).
 • Po telovadnici ne pljuvamo in se držimo pravil fair playa.
 • V telovadnico ne nosimo mobilnih telefonov, zvezkov, učbenikov in dragocenih predmetov, v nasprotnem primeru zanje odgovarjamo sami.
 • Ob koncu ure ŠVZ skupaj z učitelji pospravimo rekvizite in pripomočke.
 • Garderobe in sanitarije zapuščamo urejene.

2.6. PRIHODI IN ODHODI

 • Na poti v šolo in iz nje upoštevamo pravila prometne varnosti.
 • V šolo prihajamo največ 15 minut  pred začetkom pouka in odhajamo do 15 minut  po pouku,  kosilu, PB ali po drugih dejavnostih, učenci vozači pa s prihodom oz. odhodom avtobusov.
 • V šolo moramo priti pravočasno in najmanj 5 minut pred določenim časom za pričetek pouka oz. programa.
 • Ob prihodih se  preobujemo v šolske copate v garderobi in se pripravimo na odhod v učilnice.
 • Vstop v šolske prostore (tudi v garderobo) je z rolerji, skiroji, rolkami, kotalkami ali copati opremljenimi s koleščki prepovedan.
 • Pred začetkom pouka počakamo v večnamenskem prostoru šole, dovoljeni so tudi obiski knjižnice in tajništva.
 • Po pouku odidemo domov, v organizirano šolsko varstvo ali k posamezni dejavnosti.
 • Zadrževanje v šolskih prostorih po končanih dejavnostih je prepovedano.

2.7. ČAKANJE NA IZBIRNE PREDMETE, KROŽKE IN DRUGE DEJAVNOSTI

 • Na izbirne predmete in ostale dejavnosti počakamo vozači v dogovorjeni učilnici pod vodstvom dežurnega učitelja ostali pa v knjižnici ali na predhodno dogovorjenem mestu.

2.8. UČENCI VOZAČI

 • Učenci, ki zaključimo s poukom in odhajamo domov s šolskim prevozom, smo  vključeni v varstvo vozačev od zaključka pouka do odhoda 1. avtobusa alidruge oblike varstva (PB za 1. in 2. triado).
 • V času varstva vozačev se lahko gibljemo le v za to določenih šolskih prostorih.
 • Učenci smo dolžni upoštevati navodila učiteljev varstva vozačev.
 • Učenci smo dolžni opozoriti dežurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom šole. Dežurne učitelje ali vodstvo šole obvestimo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj neobičajnega.
 • Vozači čakamo na avtobus pred vhodom v šolo. Na avtobus vstopajo v urejeni koloni brez prerivanja in posamično.

2.8. REDITELJI

 • Na začetku ure sporočita reditelja odsotnost učencev.
 • Med šolsko uro in po njej brišeta tablo.
 • Skrbita, da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen.
 • Po malici pomagata skrbeti za čistočo in urejenost učilnice.
 • Vsako nepravilnost takoj javita dežurnemu učitelju.
 • Če učitelja po zvonjenju ni k pouku več kot 5  minut, je reditelj dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje.
 • V odmorih pazita, da ne pride do poškodb imovine in odtujitve lastnine.
 • avljata razredniku oziroma izvajalcu učne ure nepravilnosti in poškodbe šolske imovine.
 • Opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik.

2.9. DEŽURNI UČENCI

 • Dežurni učenec se med dežurstvom (od 1. do vključno 3. šolske ure) nahaja v prostoru za dežurstvo in ga zapušča samo v primerih, ko opravlja zadolžitve. Prisotnost drugih učencev v prostoru za dežurnega ni dovoljena.
 • Dežurni učenec o svojem delu vodi zapis: beleži opažanja, opravljene naloge ipd., podatke o obiskovalcih šole v času njegovega dežurstva.
 • Dežurni učenec opozarja sovrstnike, da se preobujejo v copate.
 • Dežurni učenec skrbi za urejenost garderob in ugaša luči.
 • Dežurni učenec razvozi malico in raznaša okrožnice po učilnicah.
 • Prijazno pozdravlja učence, delavce šole in ostale obiskovalce ter jih po potrebi usmerja in spremlja.