Skoči na glavno vsebino

Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača

naslov: Ul. dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divača, Slovenija
telefon: +386 5 7318 800
fax: +386 5 7318 801
e-pošta: tajnistvo(na)os-divaca.si
podračun pri UJP urad Koper: 01219-6030648423

Matična št.: 5089336
Davčna št.: SI96121840

Ravnateljica: Damijana Gustinčič, tel.: +386 5 7318 808, damijana.gustincic(na)os-divaca.si

Pomočnica ravnateljice: Barbara Skalec Volk, tel.: +386 5 7318 809, barbara.skalecvolk(na)osdivaca.si

Šolska svetovalna služba: Tanja Trebec Benedejčič, pedagoginja, tel.: +386 5 7318 804 in Barbara Skalec Volk, psihologinja, tel.: +386 5 7318 804

Poslovna sekretarka: Anita Puntar, tel.: +386 5 7318 800, tajnistvo(na)os-divaca.si

Računovodkinja: Ana Požrl, tel.: +386 5 7318 802, ana.pozrl(na)os-divaca.si

Podružnica Senožeče
naslov: Senožeče 103 a, 6224 Senožeče, Slovenija
telefon: +386 5 765 50 23, vodja podružnice: Ada Škamperle, ada.skamperle(na)os-divaca.si

Podružnica Vreme
naslov: Vremski Britof 19, 6217 Vremski Britof, Slovenija
telefon: +386 5 76 25 238, vodja podružnice: Katja Kovačič

* V elektronske naslove smo zaradi naraščajoče vsiljene pošte (spam) vse znake »@« opremili z nadomestnim zapisom »(na)« in jih je potrebno pri stikih z nami upoštevati.

Kako do nas?

Naziv šole

Šola, javni vzgojno izobraževalni zavod, ki deluje pod imenom: Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, Vpisana pri Okrožnem sodišču v Kopru v sodni register: pod št. vložka 1/00323/00.

V sestavo Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača sodita še podružnična šola Senožeče in podružnična šola Vreme.

Osnovna šola dr. Bogomira Magajne Divača

naslov: Ul. dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divača, Slovenija
telefon: +386 5 7318 800
fax: +386 5 7318 801
e-pošta: tajnistvo(at)os-divaca.si
podračun pri UJP urad Koper: 01219-6030648423

Matična št.: 5089336
Davčna št.: SI96121840


Podružnica Senožeče
naslov: Senožeče 103 a, 6224 Senožeče, Slovenija
telefon: +386 5 765 50 23, vodja podružnice: Ada Škamperle, ada.skamperle(at)os-divaca.si

Podružnica Vreme
naslov: Vremski Britof 19, 6217 Vremski Britof, Slovenija
telefon: +386 5 76 25 238, vodja podružnice: Katja Kovačič, katja.kovacic(at)os-divaca.si


Organi upravljanja šole

Svet šole sestavljajo:

 • trije predstavniki ustanovitelja (Urška Florjančič, Bruno Kocjan, Ivan Kovačič),
 • pet predstavnikov šole (Nives Skuk,  Boris Zadel, Barbara Jazbec, Andreja Perhavec Čok, Danijel Malnar),
 • in trije predstavniki staršev (Špela Gec Rožman, Nataša Volk Trnovšek, Aleš Tominc).

Predsednica sveta zavoda je Nives Skuk, namestnica predsednice pa Špela Gec Rožman.

Pristojnosti sveta šole:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja zavoda,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
 • obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v šoli,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa odlok o ustanovitvi ali drug splošni akt zavoda,
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda,
 • sprejme program razreševanja presežnih delavcev,
 • v soglasju z občino ustanoviteljico odloča o najemu kreditov,
 • imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 • opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

Ravnateljica šole:
Damijana Gustinčič, prof., spec.

Pomočnica ravnateljice:
Barbara Skalec Volk

Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev voli svoje predstavnike v svet šole.

Pristojnosti sveta staršev:

 • predlaga nadstandardne programe
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah
 • daje mnenje o predlogu razvojnega programa in letnega del. načrta
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih problemih
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom
 • voli predstavnike v svet šole
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predsednica sveta staršev je Kristina Savić, namestnica pa Vanja Gombač. Mentorica sveta staršev je Barbara Skalec Volk, pomočnica ravnateljice.

Starši lahko svoje predloge, pohvale in pripombe sporočite predstavniku oddelka.

Ustanovitelj zavoda

Osnovno šolo dr. Bogomirja Magajne Divača je ustanovila Občina Divača z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača z odlokom Občine Divača št. OS 21-3/96, objavljenim v Uradnem listu R Slovenije, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača deluje kot samostojna in popolna šola, njena sestavna dela sta podružnični šoli Senožeče in Vreme. Zavod opravlja svojo dejavnost na področju šolskega okoliša, ki zajema naslednje kraje:

Barko, Betanjo, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divačo, Dolenjo vas, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče,Gorenje pri Divači, Goriče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Kačiče – Pared, Kozjane, Laže, Matavun, Misliče, Mrše, Naklo, Orehek, Podgrad pri Vremah, Potoče, Senožeče, Škocjan, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof in Zavrhek.

Osnovnošolska dejavnost se odvija na osnovni šoli Divača od prvega do devetega razreda in na podružničnih šolah Senožeče in Vreme od prvega do petega razreda.

 

Vizija šole ostaja tudi v naslednjem srednjeročnem planu »vzgoja in znanje za življenje« in predstavlja podobo možnega in želenega stanja v prihodnosti. V njej se zrcalijo želje, cilji, pričakovanja sodelujočih v šoli. Zavezuje k aktivnostim in spodbuja spremembe, ki vodijo do želenega stanja šole.

Poslanstvo naše šole  je graditi vedoželjne in odgovorne mladostnike v strpnem medsebojnem sodelovanju vseh vključenih, zavedajoč se svojih nalog, kompetenc, pristojnosti, ki jih imamo kot pedagoški delavci, učenci in  starši. Učence želimo vključiti  v vzgojno-izobraževalni sistem tako, da bodo aktivno pridobivali znanje, veščine, spretnosti, oblikovali vrednostni sistem, ki bo omogočal ustvarjalno in kooperativno življenje v naši družbi. Te cilje uresničujemo s sodelovanjem učencev, učiteljev, staršev, lokalne skupnosti, strokovnih institucij.

Poslanstvo šole in dolgoročni cilji so opredeljeni v Razvojnem načrtu 2015/16–2019/20.

Cilji šole so opredeljeni na štirih ključnih področjih:

1. VZGOJA

 • vzgoja za red in spoštovanje pravil,
 • kulturno obnašanje in pozitiven odnos do hrane,
 • spodbujanje solidarnosti in medsebojnega,

2. POUK

 • razvijanje aktivnega pridobivanja znanja,
 • izkustveno, raziskovalno in vseživljenjsko učenje,
 • redno opravljanje domačih nalog,
 • razvijanje ročnih spretnosti, praktični pouk,
 • skrb za izboljšanje bralne in pisne kulture,
 • medpredmetno povezovanje,

3. RAZVOJ ZAPOSLENIH

 • ohranjanje psiho-fizične aktivnosti,
 • stalno strokovno spopolnjevanje in izobraževanje,
 • usposabljanje za timsko delo,

4. MATERIALNI POGOJI

 • ureditev učilnice na prostem na matični šoli,
 • posodabljanje IKT opreme,
 • ureditev kabinetov,
 • ureditev zunanjih površin na centralni šoli in podružnicah,
 • energetska sanacija podružnične šole Vreme.
1. Osnovni podatki o katalogu 
Naziv zavoda: Osnovna šola dr. Bogomira Magajne Divača, Ul. dr. B. Magajne 4, 6215 Divača
telefon: +386 5 7318 800; fax: +386 5 7318 801
tajnistvo(at)os-divaca.si
Odgovorna uradna oseba: Damijana Gustinčič, prof. spec., ravnateljica
tel.: +386 5 7318 808
damijana.gustincic(at)os-divaca.si
Datum zadnje spremembe: 30. 9. 2022
Datum prve objave kataloga: 10. 1. 2008
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-divaca.si
Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

 

ORGANIGRAM

Kratek opis delovnega področja zavoda: osnovnošolsko izobraževanje;
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
 • Podružnična šola Senožeče, Senožeče 103 a, 6224 Senožeče, tel.: 05 765 52 23
 • Podružnična šola Vreme, Vremski Britof 19, 6217 Vremski Britof, tel.: 05 762 52 38
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij  
Pristojna oseba: ravnateljica
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 
Notranji predpisi
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči
 • Pravilnik o statusu učenca Državni predpisi
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči
 • Pravilnik o statusu učenca
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
 • Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o publikaciji v OŠ
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 • Zakon o računovodstvu
Predpisi EU • Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 
  Predlogi predpisov • V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in programskih dokumentov • Letni delovni načrt (LDN)
 2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov Vrste postopkov, ki jih vodi organ
Seznam postopkov
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
 2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
 • Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
 • Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa    • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.os-divaca.si.si ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole
Dostopnost: Izjava o dostopnosti spletišča
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

Jedilnik

Urnik

bogo_maliBOGOMIR MAGAJNA, pisatelj in zdravnik

je bil rojen13. januarja 1904 v Gornjih Vremah, umrl je 27. marca 1963 v Ljubljani, kjer je tudi pokopan. Medicino je študiral v Ljubljani in Zagrebu, specializiral za duševne bolezni, služboval v Ljubljani in Polju.

Delo – prip. proza: Primorske novele, 1930. Bratje in sestre (novele in črtice), 1931. Gornje mesto (povest), 1931, 1957. Graničarji(povest), 1934. Le hrepenenje (novele, ps. Bogo Vremec), 1937. Zaznamovani (novele), 1940. Oživeli obrazi (pesmi v prozi), 1943. Odmev korakov (novele iz vojne), 1953. Zgodbe o lepih ženah (novele), 1955. Na bregovih srca (novele), 1957.

Mladinska proza: Brkonja Čeljustnik (povest), 1933, 1956, 1975, 1981. Čudovita pravljica o Vidu in labodu Belem ptiču, 1937. Racko in Lija, 1943, 1954, 1965, 1971. V deželi pravljic in sanj, 1952. O zlatem klasu, zlatem grozdu in biseru, 1955. Povestica o punčki Maji, 1957, 1978.

ID: Življenje in sanje (izbor z bibliografijo), 1965. Izbrana mladinska besedila, 1980.

 Avtor besedila: Jožica Planinc, učiteljica slovenščine
Avtor slike: Janko Sila, učitelj športne vzgoje 

Pisatelju, po katerem nosi ime naša šola, je posvečena tudi lepa pot, speljana iz Famelj v Vremski dolini na vrh Vremščice in nazaj v Famlje. Pot je domiselno označena z ilustracijo brkatega junaka iz ene od mladinskih povesti pisatelja Magajne – Brkonjo Čeljustnikom. Več o poti si preberite v tem članku.

FOTO: Marko Feist
Foto: Marko Feist

 

(Visited 2.660 times, 2 visits today)
Dostopnost