Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

☎ 05 731 88 04

Šolska svetovalna služba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojnega dela v šoli: svetuje učencem, učiteljem in staršem, z učitelji in vodstvom šole sodeluje pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Šolsko svetovalno delo na šoli opravljata pedagoginja Tanja Trebec Benedejčič in psihologinja Barbara Skalec Volk.

 

Med naloge šolske svetovalne službe sodijo:

 • aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno šolo in spremljanje njihovega razvoja,
 • aktivnosti v zvezi s poklicno orientacijo: poklicno svetovanje, individualno svetovanje, testiranje sposobnosti, sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje in srednjimi šolami, vodenje vpisnega postopka, informiranje glede štipendij itd.,
 • sodelovanje z učitelji, starši ter zunanjimi institucijami pri reševanju pedagoške, psihološke, socialne in zdravstvene problematike učencev,
 • koordinacija dela in sodelovanje z ZPM, Centrom za socialno delo, Uradom za delo, Zdravstvenim domom, Svetovalnim centrom in drugimi zunanjimi institucijami,
 • koordinacija dela specialne pedagoginje, prostovoljcev, šolske javne delavke,
 • individualna oz. skupinska pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami,
 • individualna ali skupinska pomoč učencem pri spoznavanju ustreznih metod in tehnik učenja,
 • koordiniranje aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi učenci,
 • načrtovanje in izvajanje dejavnosti za odpravo učnih, vzgojnih in socialnih težav,
 • reševanje socialnih problemov učencev (regresirana prehrana, letovanja, učna pomoč, druge oblike socialne pomoči preko projekta Botrstvo),
 • koordinacija, načrtovanje in izvajanje dela z otroki s posebnimi potrebami,
 • organizacija in vodenje roditeljskih sestankov.

Šolski svetovalni delavki nudita pomoč staršem, učencem ali učiteljem, ko naletijo na težave, ki se odražajo v učni neuspešnosti, izstopajoči osebnostni ali učni problematiki/stiski. V primeru vprašanj, dilem ali težav v zvezi s šolo ali s šolanjem otroka, prosimo, da se upošteva postopnost (učitelj, razrednik, svetovalna služba, ravnatelj, predstavnik sveta staršev).

Urnik šolske svetovalne službe je vsak dan od 7.30 do 14. ure in v času mesečnih govorilnih ur.

V septembru in oktobru bodo v okviru razrednih ur učenci seznanjeni s sistemom srednješolskega izobraževanja v Sloveniji, postopkom vpisa v srednje šole, dejavnike poklicne izbire, štipendijsko shemo, …

Poleg tega bo imel vsak učenec možnost eno urnega individualnega svetovanja v času pouka po predhodnem dogovoru z učitelji. Pogovora se bodo lahko skupaj z otrokom udeležili tudi starši.

V mesecu oktobru bo potekal dogodek Deficitarni in obetavni poklici, ki ga organizira Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana.

V mesecu novembru bodo imeli učenci ponovno možnost testiranja s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako. Učencem program omogoči pregled seznama primernih poklicev, ki so izbrani na podlagi otrokovih odgovorov, pridobivanje dodatnih informacij o poklicih, ki jih zanimajo, njihove značilnosti, katere veščine potrebujejo zanje in kako jih lahko pridobijo.

Poleg tega bodo imeli učenci možnost testiranja s testom sposobnosti e- MFBT (Multifaktorska testna baterija), ki meri nekatere sposobnosti kot pomoč pri izbiri poklica (matematične, logične, besedne, prostorske sposobnosti). Rezultati so v veliko pomoč pri individualnem kariernem svetovanju in izbiri ustreznega izobraževalnega programa. Pogoj za testiranje je soglasje staršev.

Izpolnili bodo tudi spletni vprašalnik o poklicni poti, s katerim želimo spoznati poklicne želje in načrte učencev.

V preteklih letih smo na razredne ure vabili tiste srednje šole, ki so zanimale naše učence. Običajno so se šole z veseljem odzvale in pripravile predstavitve programov.  Poleg tega so srednje šole v mesecih od oktobra do januarja pripravljale dneve odprtih vrat, s čimer so bili učenci v šoli tudi sprotno seznanjeni.  V letošnjem letu bodo izvedbe odvisne od epidemiološke slike in ukrepov.

Konec meseca januarja izide Razpis za vpis v srednje šole, ki ga bomo predstavili na roditeljskem sestanku za učence in starše. Razpis bo objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/. V okviru sestanka bomo predstavili vpisne postopke in vas seznanili z roki za prijavo, s pomembnimi datumi in drugimi informacijami povezanimi z vpisom v srednjo šolo.

V petek, 16. 2. 2024, in v soboto, 17. 2. 2024, bosta potekala informativna dneva na srednjih šolah in v dijaških domovih.

V marcu se bodo učenci vpisovali v programe srednjih šol. Vpisni list bodo dobili in izpolnili v šoli ter ga nato odnesli staršem v podpis. Sledilo bo individualno svetovanje ob morebitni spremembi programa in prenosu prijave.

Veliko koristnih informacij na temo izbire poklica vsebuje spletna stran https://www.mojaizbira.si/ .

Spletna stran je posvečena poklicni orientaciji v najširšem pomenu besede. Namenjena je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju).

Uporabne povezave

Pomembni datumi za vpis 2023/24

O vseh pomembnih datumih in dogodkih boste sprotno obveščeni, v kolikor pa potrebujete dodatne informacije, pokličite šolsko svetovalno službo na 05 73 18 804 (ga. Tanja Trebec Benedejčič).

 

JANUAR

FEBRUAR

 • 16. in 17. februar 2024: informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih

MAREC

 • 4. marec 2024: rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, ki to zahtevajo, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogoja za vpis na programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 • 8.–20. marec 2024: opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti

APRIL

 • 2. april 2024: zadnji rok za oddajo prijav za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2023/2024
 • 8. april 2024 do 16. ure: javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/).
 • 18. april 2024: objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2024/25 (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/)
 • 23. april 2024 do 15. ure: do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole

MAJ

 • 7. maj 2024: NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine
 • 9. maj 2024: NPZ iz matematike
 • 13. maj 2024: NPZ iz tretjega predmeta (domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnost in tuji jezik)
 • 16. maj 2024: rok za prijavo za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini in dijakov 1. letnikov, ki se želijo preusmeriti v drug program (preusmerjenci – samo na šole brez omejitve vpisa)
 • 24. maj 2024: obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest, javna objava omejitev vpisa (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/)
 • 29. maj 2024: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa s strani srednjih šol, kjer imajo oddano prijavnico

JUNIJ

 • 1. junij 2024: seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razredu
 • 3. junij do 5. junij 2024: uveljavljanje pravice vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ, vpogled se opravi na šoli
 • 14. junij 2024: razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih NPZ učencem 9. razreda
 • 17. do 21. junij 2024 do 14. ure: vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
 • 21. junij 2024 do 14. ure: objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu
 • 21. junij 2024 do 16. ure: objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu (www.mizs.gov.si)
 • 236. junija 2024 do 15. ure: rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

JULIJ

 • 2. julij 2024 do 15. ure: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
 • 3. julij 2024 do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 • 4. julij 2024 do 12. ure: objava še prostih mest za vpis (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/)

AVGUST

 • 30. avgust 2024: vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta
(Visited 888 times, 1 visits today)
Dostopnost